HomeOver FenedexOnze voorwaardenStatuten

Statuten

STATUTEN

van de

FEDERATIE VOOR DE NEDERLANDSE EXPORT

gevestigd te ‘s-Gravenhage


 

NAAM, ZETEL, DUUR


Artikel 1


De vereniging draagt de naam: Federatie voor de Nederlandse Export.

Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


DOEL


Artikel 2


De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het internationaal zakendoen van Nederlandse ondernemingen in het algemeen en van de belangen harer leden op dit gebied in het bijzonder, alles in de ruimste zin des woords.


BEREIKING DOEL


Artikel 3


De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.   op informele wijze contacten tussen de leden mogelijk te maken, respectievelijk te bevorderen, door middel van samenkomsten, al dan niet op geregelde tijdstippen, welke samenkomsten een internationaal, nationaal of regionaal karakter zullen hebben, teneinde de uitwisseling van ervaringen en kennis op het gebied van het internationaal zakendoen tussen de leden onderling mogelijk te maken, respectieve­lijk te bevorderen;

b.   het uitgeven en verspreiden van publicaties en/of een periodiek, het internationaal zakendoen van Nederland en Nederlandse ondernemingen in de ruimste zin des woords betreffende;

c.   het geven van voorlichting, bijstand en advies aan de leden, hetzij rechtstreeks, hetzij door het aangeven van de weg, waarlangs voorlichting kan worden verkregen van officiële en semi-officiële instituten en andere organisaties die over kennis en ervaring op het gebied van het internationaal zakendoen beschikken;

d.   het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten, lezingen, symposia, congressen,
conferenties, zakenreizen, cursussen en dergelijke;

e.   het bevorderen van zakelijke contacten, zowel tussen leden onderling als tussen dezen en derden;

f.   het voeren, respectievelijk steunen van propaganda ter bevordering van het internati­onaal zakendoen van Nederland en Nederlandse bedrijven, in collectief verband, hetzij zelfstandig, hetzij in
samenwerking met andere organisaties;

g.   het instandhouden van een bureau, belast met de secretariaatswerkzaamheden van de vereniging en met een coördinerende en stimulerende taak met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;

h.   het bestuderen van onderwerpen welke voor het internationaal georiënteerde Nederlandse bedrijfsleven van belang worden geacht;

i.   het behartigen van de belangen der leden op nationaal en internationaal gebied, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met de reeds bestaande organisaties, bij overheids- en/of andere instanties, zo in binnen- als in buitenland, alles in de ruimste zin des woords;

j.   alle andere activiteiten welke aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.LEDEN EN DONATEURS


Artikel 4


1.   Lid van de vereniging kan/kunnen zijn:

a. iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, die zich rechtstreeks of als tussenper­soon beweegt op het gebied van het internationaal zakendoen van Nederland;

b. rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en instituten, die voorlichting geven op het gebied van het internationaal zakendoen.

Voorts kunnen lid van de vereniging zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen, die de doeleinden van de vereniging ondersteunen.

De leden betalen een contributie. De algemene ledenvergadering kan een besluit nemen ten aanzien van het heffen van entreegelden.

2.   Donateur van de vereniging kan zijn, ieder, die de werkzaamheid der vereniging wenst te steunen door betaling van een jaarlijkse minimum bijdrage, vast te stellen door het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating tot het donateurschap.

3.   Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt in het belang der vereniging of op het gebied van het internationaal zakendoen van Nederland. Zij betalen als zodanig geen contributie.


TOELATING LEDEN


Artikel 5


1.   De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur. Het bestuur beslist binnen een maand over de toelating.

2.   Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.

3.   Het lidmaatschap neemt een aanvang op de dag van datering van de in lid 2 bedoel­de brief.
De ledenvergadering kan besluiten dat bij toelating van leden een door de ledenvergadering vast te stellen entreegeld moet worden betaald.

4.   Het bestuur houdt een register, waarin worden ingeschreven de namen en adressen der leden; leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te geven. Het register is ter inzage van de leden.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP


Artikel 6


1.   Een lid houdt op lid der vereniging te zijn:

a. wat een natuurlijk persoon betreft, door zijn overlijden en, wat een rechtsper­soon betreft, doordat hij heeft opgehouden te bestaan;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.   

2.  Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het adres der vereniging te geschieden en wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeg­gingstermijn van ten minste drie maanden.

3.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, bij brief, en is slechts mogelijk:

a. ingeval van het onherroepelijk worden van een faillissement of ingeval van het aanvragen van surséance van betaling;

b. ingeval een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap wordt ontbonden;

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. doordat een lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 4. lid 1.

ln al deze gevallen eindigt het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde brief.

4.   Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, dan wel indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld. Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de moge­lijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbe­treffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de vereniging bekleedt.

5.   Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


LEDENVERGADERINGEN


Artikel 7


1.   Een ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na het einde van het verenigingsjaar gehouden. Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoekt. Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2, van dit artikel wordt bijeengeroepen, is ieder der verzoekers, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen; zodanige bijeenroeping kan ook geschieden middels een advertentie in een te 's-Gravenhage veel gelezen dagblad.

2.   De bijeenroeping geschiedt door de directeur van het bureau bij brieven, gericht aan de adressen, bedoeld in artikel 5, lid 4, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
In de jaarlijkse ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het bestuur, zulks ter goedkeuring door de ledenvergadering, onder overlegging van de nodige bescheiden - daaronder begrepen de  in artikel 17, lid 3, bedoelde balans en staat van baten en lasten - rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
Het bestuur is verplicht de rekening en verantwoording te doen onderzoeken door een registeraccountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de ledenvergadering.


STEMMINGEN


Artikel 8


1.   Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Ieder lid, mits niet geschorst, heeft recht op het uitbrengen van één stem. De voorzitter bepaalt de wijze van  stemming, met dien verstande, dat,  indien één der stemgerechtigden dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ondertekende briefjes geschiedt.

2.   Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.

3.   Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid der vereniging. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen.

4.   De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, bij afwezig­heid van deze, door de vice-voorzitter van het bestuur. Is ook deze afwezig dan wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige bestuurslid.

De directeur of, bij afwezigheid van deze, de secretaris van het bestuur, houdt de notulen. Is ook deze afwezig dan worden de notulen gehouden door een door het bestuur aangewezen persoon. De voorzitter en de secretaris van een vergadering, die ingevolge artikel 7, lid 1, laatste volzin, door een der leden is bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering aangewezen.  De notulen worden vastgesteld en onderte­kend door de voorzitter en de notulist van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de notulist van de volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek der ledenvergadering bewaard.

5.   Tot de ledenvergadering hebben toegang:

a. de leden - natuurlijke personen;
b. de andere leden, vertegenwoordigd door hun directeur, beherende vennoot, voorzitter, procuratiehouder of schriftelijk gemachtigden van dezen;
c. de donateurs, vertegenwoordigd door dezelfde functionarissen, als hierboven sub b genoemd, of schriftelijk gemachtigden van dezen;
d. mededirecteuren, medevennoten, medebestuursleden, commissarissen en medeprocuratiehouders van de leden, sub b genoemd.

Slechts de sub a en b genoemde personen of hun gemachtigden zijn gerechtigd tot het uitbrengen van stemmen.
Krachtens uitnodiging van het bestuur of de directeur kunnen ook andere dan de hierboven sub a, b, c en d genoemde personen tot de ledenvergadering worden toegelaten.


BESTUUR


Artikel 9


1.   De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste
vijftien bestuursleden.

2.   De bestuursleden worden, uit of buiten de leden, benoemd door de ledenvergadering.
Iemand die ouder is dan drieënzestig jaar kan niet tot bestuurslid worden benoemd. Bestuursleden kunnen door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

3.   Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secreta­ris en een penningmeester.

4.   De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar. Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, kan het voor één of meer zijner leden een kortere of langere zittings­duur vaststellen. De bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering, welke in het jaar van hun aftreden wordt gehouden. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn, waarvoor hij is benoemd verstreken is.

De aftredenden zijn terstond herbenoembaar.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan een herbenoeming niet plaatsvin­den, indien:

a. het betreffende bestuurslid in de nieuwe periode van drie jaar de vijfenzestig­jarige leeftijd bereikt;
b. het betreffende bestuurslid niet meer een functie vervult die voldoende betrokkenheid
bij het internationaal zakendoen waarborgt;
c. het betreffende bestuurslid geen binding meer met het bedrijfsleven heeft als ondernemingsfunctionaris.

5.   In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering, welke na het ontstaan der vacature wordt gehouden. Degene, die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

6.   De werkzaamheden van de verschillende bestuursleden kunnen bij huishoudelijk reglement worden bepaald.

7.   Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samen­gesteld, onverminderd het in artikel 10,  lid 3,  tweede zin, bepaalde.


BESTUURSVERGADERINGEN


Artikel 10


1.   Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere bestuurders dit wense­lijk acht(en). De bestuursleden worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden afgeweken.

2.   De leiding der vergadering berust bij de voorzitter of bij diens afwezigheid, bij de vice-voorzitter. Is ook deze afwezig dan wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige bestuurslid. De secretaris houdt de notulen. Is de secretaris afwezig dan wijst het bestuur uit zijn midden een notulist aan.

3.   Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet de meerderheid van het ingevolge artikel 9, lid 2, door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

4.   Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.

5.   De notulen worden door de voorzitter en de notulist van de desbetreffende vergade­ring vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP


Artikel 11


Behalve door ontslag, hem door de ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurslid op bestuurslid te zijn:

a. door zijn vrijwillig aftreden;
b. door 'n periodiek aftreden;
c. doordat hij de leeftijd van vijfenzestig jaar (heeft) bereikt.

ln het sub c. vermelde geval treedt het desbetreffende bestuurslid af in de jaarlijkse ledenvergadering welke wordt gehouden in het jaar waarin hij voormelde leeftijd bereikt.


BENOEMING BESTUURSLEDEN


Artikel 121.   Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder zal het bestuur voor die benoeming een voordracht opstellen. De naam van de voorgedra­gen persoon zal in de oproeping tot de desbetreffende ledenvergadering worden vermeld.

2.   Voor te vervullen vacatures in het bestuur kunnen ook de leden een of meer kandida­ten stellen, mits een daartoe strekkende, door ten minste vijf stemgerechtigde leden getekende kennisgeving, uiterlijk vijf dagen voor de vastgestelde dag van de ledenvergadering, in het bezit van het bestuur is.


DAGELIJKS BESTUUR


Artikel 13


De voorzitter, vice-voorzitter en daartoe door het bestuur aangewezen andere bestuursleden vormen tezamen het dagelijks bestuur.


VERTEGENWOORDIGING


Artikel 14


De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelen­ de leden van het dagelijks bestuur.


BUREAU EN DIRECTEUR


Artikel 15


1.   De vereniging houdt één bureau in stand.

2.   Het dagelijks bestuur stelt de directeur van het bureau aan en stelt zijn salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
Het dagelijks bestuur is bevoegd de directeur te schorsen of te ontslaan.

3.   De directeur is onder meer belast met de secretariaatswerkzaamheden en het financieel beheer der vereniging. Hij is geen lid van het bestuur en heeft slechts een adviserende stem.

4.   Het dagelijks bestuur is bevoegd aan de directeur procuratie of anderszins doorlo­pende vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen.

5.   Nadere regelingen de directeur en het bureau betreffende, kunnen worden neergelegd in het huishoudelijk reglement.VERENIGINGSJAAR


Artikel 16


Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.


GELDMIDDELEN. BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN. BEGROTING.


Artikel 17


1.   De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen,
erfstellingen, legaten, gekweekte renten en andere - al dan niet toevallige - baten.

2.   De contributie wordt op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastge­steld.

3.   Het bestuur is verplicht binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar een balans en een     staat van baten en lasten op te maken en deze te laten onderzoeken door een registeraccountant.

4.   Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het vorig lid en de overige bescheiden, bedoeld in artikel 7, lid 2, gedurende tien jaren te bewaren.

5.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aanteke­ning te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

6.   De ledenvergadering stelt jaarlijks, voor het einde van het verenigingsjaar, de door het bestuur opgestelde begroting voor het volgende verenigingsjaar vast.

7.   Alle aan de vereniging toebehorende waarden worden, voorzoveel zij naar het oordeel van het bestuur niet voor het dagelijks beheer nodig zijn, op een door het bestuur aan te geven wijze bij een bankinstelling gedeponeerd of wel op solide wijze belegd.


REGIONALE AFDELINGEN EN BESTUREN


Artikel 18


Het bestuur is bevoegd regionale afdelingen in te stellen waarvan structuur, plaats in de vereniging en werkwijze worden geregeld in het huishoudelijk reglement.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Artikel 19


Nadere regelen, de vereniging betreffende, worden in een huishoudelijk reglement neerge­legd, hetwelk, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. Een bepaling in het huishoudelijk reglement welke in strijd is met deze statuten, is nietig.


BIJZONDERE BESLUITEN


Artikel 20


1.   Een besluit tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement, dan wel tot ontbinding der vereniging kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering, waarin ten minste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.   ls ter vergadering, waarin een besluit, als in lid 1 bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet tenminste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitge­brachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.

3.   Degene, die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroept moet ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag der vergadering. Bij oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan. Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen.

4.   Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.


ONTBINDING VERENIGING


Artikel 21


1.   De vereniging wordt ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, met inachtneming van
artikel 20;
b. door insolventie, nadat  zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.

2.   Zij, die bij de ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur der      vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.

3.   Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.

4.   Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergade­ring beslist.

5.   Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging gedurende de in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de ledenvergadering is aangewezen.

Verleden op 10 juni 1987 voor Mr. W.A. Koudijs, notaris te Rotterdam.

HRL/DN
 • Contact Fenedex

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving

 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45