HomeOndersteuning en adviesKennis- en AdviescentrumVoorbeelden van ledenvragen

Een selectie van exportvragen aan Fenedex

"Is het voortransport t.b.v. een exportzending via Schiphol of Rotterdam BTW-plichtig?"
Het vervoer van goederen die uit de EU worden uitgevoerd (en ook van de EU binnengekomen goederen) vallen onder het 0%-tarief als op het vervoersdocument als afzender of geadresseerde staat vermeld een cargadoor, een rederij, een luchtvaartmaatschappij, een douane-expediteur of een internationale vervoerder. Ook moet uit de inhoud van een douanedocument blijken dat de goederen onmiddelijk aansluitend op dat vervoer naar een land buiten de EU zullen wordenvervoerd.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de site van de Belastingdienst.

 

"Als producent van champignonconserven maken wij voor uitwisseling van onze artikelgegevens gebruik van de database Transora en het Global Registry systeem van GS1 (voorheen EAN Nederland), beiden onderdeel van GDSN (Global DataSynchronization Network). De bedoeling van het GDSN is dat de verschillende databases met elkaar gaan communiceren via het Global Registry. Binnen Nederland werken bijna alle retailers met de database Transora en verloopt gegevensuitwisseling probleemloos en buiten het Global Registry om. Voor de gegevensuitwisseling met afnemers in Duitsland en Finland, die werken met de database Sinfos, is echter de weg via het Global Registry noodzakelijk. Dit lukt vooralsnog niet, omdat Sinfos naar het schijnt nog geen gegevens via het Global Registry met Transora of een andere database kan of wil uitwisselen. Wij ondervinden hierdoor grote hinder in de communicatie met onze klanten. Wij komen graag in contact met bedrijven die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Door collectief het probleem bij GS1 aan te kaarten hopen we het proces van toetreding van de Duitse en Finse database Sinfos te versnellen."

Naast het gericht benaderen van leden die actief zijn in de retailsector voor ledenbemiddeling is er ook een collectieve e-mail gestuurd aan een groot deel van de leden die actief zijn in de foodsector (bedrijfsgroepen 150 t/m 159). Eén van de leden gaf aan dat de Sinfos software die in Duitsland wordt gebruikt nog niet GDS compliant is en daarom nog geen gegevens kanuitwisselen via het Global Registry systeem. Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de betrokken partijen 1Sync en Sinfos en men verwacht dat in januari 2006 het probleem zal zijn opgelost. Het betreffende lid gaf hun contactpersoon bij 1Sync door zodat de vraagsteller hier terecht kan voor actuele informatie. De reactie op de e-mailing wees uit dat er niet veel leden in de foodsector zijn die hinder ondervinden van deze situatie. Van de 84 aangeschreven bedrijvenreageerden slechts 5, waarvan 1 met een ‘positieve’ reactie.Wij hebben onlangs aan een klant in Roemenië geleverd. Per abuis is op de factuur een hoger factuurbedrag vermeld, dan beide partijen overeengekomen waren. De Roemeense klant heeft nu de goederen op basis van dit hogere bedrag ingeklaard en dus teveel aan invoerrechten betaalt. Kunnen wij iets doen om deze fout ongedaan te maken? In principe heeft de Roemeense klant het recht om een verzoek te doen tot teruggave van betaalde rechten. Daarbij dient men de douane ervan te overtuigen dat er een verkeerde douanewaarde op de factuur vermeld stond.De exporteur kan hierbij helpen door de fout te erkennen. Hij dient in een brief aan de klant te verklaren dat zij een fout hebben gemaakt in de prijsstelling, die wordt betreurd. Benadruk daarbij dat het geen opzet was. De exporteur voegt hier een creditfactuur aan toe en een nieuwe factuur met het correcte bedrag. Eventueel kan ook op verzoek een offerte, orderbevestiging of facturen van eerder leveringen worden overlegd. De kans is hierdoor groter dat de douane in Roemeniëmeewerkt en de teveel betaalde invoerrechten restitueert.

 

"Wij zijn een producent van foliekassen en voor 80-90% afhankelijk van export. Ethiopië is voor ons een interessante markt. Echter concurrerende bedrijven uit Israël kunnen deze markt beter bedienen doordat zij financiële ondersteuning krijgen van de Israëlische overheid. Dit houdt concreet in dat de Israëlische leverancier de kwekers in Ethiopië vooreen langere periode financiële ondersteuning kan bieden. Wij vinden dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie en willen graag weten welke (financiële) ondersteuning de Nederlandse overheid kan bieden in deze situatie."
Als internationaal opererend bedrijf zou u kunnen kijken of u voor uw exportactiviteiten naar Ethiopie in aanmerking zou komen voor een Nederlandse en/of Europese subsidieregeling. Afhankelijk van uw exportprodukt en de in Ethiopie ondernomen activiteit, zou u mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de ORET (OntwikkelingsRelevante ExportTransacties) regeling.Dit is een subsidieregeling voor de export van kapitaalgoederen naar ontwikkelingslanden of opkomende markten. Udient echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aangeraden wordt om hiervoor contact op te nemen met de uitvoerende instantie, FMO (FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden, www.fmo.nl)FMO liet tevens weten de bovenstaande situatie eventueel aanhangig te kunnen maken bij het Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Financiën, die op hun beurt de zaak in de OESO zouden kunnen voorleggen. Echter er moet dan eerst meer duidelijkheid zijn omtrent de financiering die is aangeboden door de Israëlische overheid. Als tweede mogelijkheid kunt u contact opnemen met het Crash Team Oneerlijke Concurrentie van het Ministerie van Economische Zaken. Het Crash Team zet zich in voor ondernemingen die op een buitenlandse markt worden belemmerd door onheldere regelgeving of het niet juist toepassen daarvan door buitenlandse overheden (www.crashteamoneerlijkeconcurrentie.ez.nl).

 

"Onze dealer in Duitsland wil dat we goederen direct versturen naar zijn klant in Zwitserland. Hij vraagt of we niet zijn Duitse maar Zwitserse BTW-nummer op de handelsfactuur en paklijst vermelden. Wat kunnen we het beste doen?"
Doordat Zwitserland geen lidstaat van de EU is, betreft het hier geen intracommunautaire levering maar een exportlevering. Op de factuur kan men vermelden: BTW 0% vanwege uitvoer uit de EU. Het is dan niet nodig een BTW nummer te vermelden op de factuur. Wel moet je als exporteur kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Een kopie van de uitvoeraangifte waarop dit staat vermeld, dient u goed te bewaren als bewijslast bij eventuele controle van de belastingdienst.

 

"Wat wordt bedoeld met de ‘bevoegde rechter’ in een contract? Kan ik bijvoorbeeld bepalen dat de heer Meijer, rechter in Amsterdam, van geschillenkennis neemt?"
Partijen kunnen in contracten een forumkeuzeclausule opnemen. Dat is een clausule die bepaalt aan welke rechter partijen hun eventueel geschil zullen voorleggen. In bijvoorbeeld een agentuurovereenkomst wordt regelmatig opgenomen dat de rechter in de plaats van vestiging van de principaal (wederpartij van de handelsagent) bevoegd is kennis te nemen van geschillen. Het is echter niet mogelijk een concreet persoon aan te wijzen. Als partijen in een contract geen bevoegde rechter hebben aangewezen, geldt binnen de EU als hoofdregel dat het gerecht van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft, bevoegd is. Partijen hebben ook de mogelijkheid te kiezen voor arbitrage. In het algemeen is een keuze voorarbitrage in internationale geschillen aan te raden. Het conflict wordt dan beslecht door een arbitrage-instituut dat beide partijen kennen. Partijen worden daardoor, voor wat betreft de procedure, op gelijke voet gebracht.

 

 • Contact Fenedex

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving

 • Uw accountmanager

  Het Kennis- en Adviescentrum is op werkdagen bereikbaar van:
  08.30 tot 17.00 uur.

   

   

  1000 AA t/m 3199 ZZ
  Alice_accountmanager_thumbAlice Boonstoppel
  alice@fenedex.nl
  070-3305682

  3200 AA t/m 4299 ZZ
  finn 45Finn van Naamen
  finn@fenedex.nl
  070-3305688

   

  4300 AA t/m 6499 ZZ
  Yoan_accountmanager_thumbYoan Chung
  yoan@fenedex.nl
  070-3305683


  6500 AA t/m 9999 ZZ
  anne_accountmanager_thumbAnneke Huijbens
  anneke@fenedex.nl
  070-3305684


  De vragendesk van het Kennis- en Adviescentrum is een ledenservice. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45