HomeNieuwsComplicaties bij antidumpingheffing

Complicaties bij antidumpingheffing

1 mei 2017

Een van de rechten die bij invoer wordt geheven zijn antidumpingheffingen. Antidumpingheffing wordt geheven om te voorkomen dat goederen tegen een hele lage prijs in de EU worden verkocht, ofwel gedumpt. Veelal zijn dit hoge rechten. Bijgevolg wordt door leveranciers geprobeerd om onder deze rechten uit te komen. Hierdoor controleert de Douane juist weer meer en neemt extra maatregelen. Hoe borgt u nu dat u niet onaangenaam wordt verrast?

Antidumpingheffing (ADH) wordt geheven op goederen die op de markt van de Europese Unie tegen (te) lage prijzen worden verkocht en het prijsverschil te compenseren. In veel gevallen is ADH van toepassing op goederen met oorsprong China, maar ook vanuit andere landen.

Antidumpingheffing wordt niet op alle producten geheven, maar alleen op producten waarvan is vastgesteld dat deze worden gedumpt. Al vele jaren wordt ADH onder andere geheven op fietsen, diverse stalen producten, bladaluminium, chemische producten of zalm. Sinds enkele jaren geldt ook een ADH op zonnepanelen.

Het is mogelijk dat de exporteur afspraken maakt met de EU dat een minimumprijs wordt gehanteerd. Er wordt dan een MIP – minimale importprijs – afgesproken. Bij verkoop boven deze MIP is geen antidumpingheffing verschuldigd. We spreken dan van een verbintenis. Bij de levering onder een verbintenis gelden wel diverse extra voorwaarden.

Hoogte van de ADH
De ADH wordt meestal uitgedrukt in een percentage dat afhankelijk is van het land van oorsprong. De Europese Unie beschikt echter over diverse mogelijkheden om niet één percentage ADH te heffen, maar deze te verfijnen. Zo kan de hoogte van de ADH afhankelijk worden gesteld van de fabrikant of leverancier in het derde land. Er is dan vastgesteld dat het dumpingpercentage niet bij elke leverancier even hoog is. Kan niet worden vastgesteld van welke leverancier de producten afkomstig zijn, dan geldt het algemene en hoge percentage.

Ook is het mogelijk dat de ADH niet wordt toegepast bij levering aan vrijgestelde partijen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij fietsonderdelen die worden geleverd aan bepaalde fabrikanten van fietsen.

Het spreekt voor zich, dat in deze gevallen – levering door een specifieke partij of levering aan vrijgestelde partij – wel met zekerheid moet kunnen worden vastgesteld dat de goederen ook daadwerkelijk afkomstig zijn van die leverancier of afgenomen worden door die vrijgestelde partij. Niet zelden blijkt dit achteraf toch anders te zijn, met navorderingen als gevolg.

Verplichtingen bij verbintenissen
Zoals gesteld, het is ook mogelijk dat de exporteur afspraken maakt om de goederen onder een bepaalde verbintenis te leveren. Hoofdvoorwaarde is uiteraard dat niet wordt geleverd onder de afgesproken minimale invoerprijs. Als u aanbiedingen krijgt om toch onder die prijs te leveren, dan hoeft u er niet lang over na te denken dat er waarschijnlijk iets niet in orde is.

Bij verbintenissen geldt veelal de voorwaarde dat er extra documentatie wordt overgelegd en dat op facturen expliciet en specifiek wordt verwezen naar de verbintenis.

Wordt niet of niet volledig aan deze voorwaarden voldaan, dan heeft dit waarschijnlijk tot gevolg dat de Douane van mening is dat de ADH alsnog moet worden afgedragen.

Oorsprong blijkt toch anders te zijn
Hiervoor hebben we al toegelicht dat de toepasselijkheid en hoogte van de ADH afhankelijk is van het land van oorsprong.

Als de ADH bijvoorbeeld rust op goederen uit China, dan hoeft geen ADH te worden betaald als de goederen de oorsprong Indonesië hebben. Het is dan – in dit voorbeeld – niet voldoende dat goederen die in China zijn gemaakt, via Indonesië worden uitgevoerd of daar worden omgepakt. Daardoor wordt de oorsprong van de goederen – China – immers niet gewijzigd.
Het komt vaker voor dat goederen worden omgeleid. Goederen worden dan ‘gewoon’ in het land gemaakt waarvoor ADH moet worden betaald, maar met ‘kunstgrepen’ wordt een andere oorsprong voorgespiegeld. Het komt dan zelfs voor dat – al dan niet omgekochte – autoriteiten van dat beoogde land van oorsprong terdege oorsprongsdocumenten afgegeven. Er zijn bijzonder veel gevallen bekend waarbij Chinese goederen via Maleisië komen, de goederen in de vrijhaven worden omgepakt, de autoriteiten certificaten van oorsprong afgeven en later de oorsprong Maleisië wordt gesteld. De oorsprong is en blijft dan echter China. Importeurs menen dan dat zij te goeder trouw zijn en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Helaas! Dit is een onjuiste opvatting, zo blijkt uit de vele uitspraken tot en met de Hoge Raad aan toe.

Levering onder DDP
Om er zeker van te zijn dat u niet onaangenaam wordt verrast en alsnog een ADH van toepassing is, kan het zinvol zijn om de leveringsvoorwaarde DDP af te spreken. In dat geval is de leverancier zelf degene die de formaliteiten moet verrichten en dus bij onregelmatigheden ook de (douane)rekening krijgt gepresenteerd.

Het is dan wel van belang dat u niet alsnog een volmacht voor het vertegenwoordigen bij de douaneformaliteiten afgeeft aan een douane-expediteur, want anders bent u alsnog de aangever die financieel aansprakelijk is.

Voor meer informatie, wijzen wij u op douanetip 26 waarin meer hierover is geschreven.

Mede-aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat u natuurlijk niet laat gebeuren dat u als aangever kwalificeert, kunt u – onder voorwaarden – toch ook mede-aansprakelijk worden gesteld. De douanewetgeving bevat namelijk bepalingen om diverse medeschuldenaren aan te wijzen. Dat kan uiteraard niet zomaar, er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. U kunt mede-aansprakelijk worden gesteld als u “voor het opstellen van de aangifte benodigde gegevens heeft verstrekt en wist, of redelijkerwijze had moeten weten, dat die gegevens onjuist waren” terwijl later blijkt dat die gegevens onjuist waren en hierdoor de rechten niet waren geïnd. Als u dus informatie verstrekt aan de douane-expediteur, dan bestaat het risico dat u alsnog als (hoofdelijk) schuldenaar wordt aangemerkt. U kunt zelfs strafrechtelijk worden aangesproken. Kijk daarom uit welke informatie u al dan niet verstrekt.

Conclusie
Het zal duidelijk zijn, bij de invoer van goederen waar mogelijk een antidumpingheffing op rust zijn diverse risico’s en complicaties van toepassing. Customs Knowledge heeft veel ervaring op het gebied van het douanerecht en internationale handel en kan u hierin adviseren.

Auteur
Customs Knowledge

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45