HomeGlobe Magazine artikelIran: Interessante mogelijkheden voor investeerders

Iran: Interessante mogelijkheden voor investeerders

19 april 2016 - Mahmoud Tabrizi

Download artikel | Download uitgave (globe magazine, april 2016)

Na de Iraanse Revolutie in 1979 werden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, sommige op basis van wijzigingen in het economische beleid, andere als gevolg van technologische ontwikkelingen. De nieuwe situatie vroeg om nieuwe wetten die het voor buitenlandse ondernemingen interessant moesten maken om de opkomende Iraanse markt te betreden, met veilige investeringen en hoge winsten.

In het postrevolutietijdperk zijn er verschillende wetten en regels waar buitenlandse investeerders die een aanwezigheid in Iran overwegen rekening mee moeten houden. Dit zijn in het bijzonder de wet inzake bevordering en bescherming van buitenlandse investeringen (Foreign Investment Promotion and Protection Act - FIPPA) en de wet inzake vrijhandelszones (Free Trade Zones Law). De eerstgenoemde wet werd van kracht in 2002, ter vervanging en uitbreiding van de Foreign Investment Attraction and Protection Act uit 1955.

De nieuwe wet heeft de weg geëffend voor buitenlandse investeerders in infrastructuren, terugkoopprojecten, projectfinanciering, BOT (Build, Operate, Transfer)-transacties en soortgelijke projecten. Dankzij deze wet is het aanvraag- en goedkeuringsproces voor buitenlandse investeringen aanzienlijk vereenvoudigd en verkort. Er werd een nieuwe organisatie opgericht voor investerings-, economische en technische ondersteuning (Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran - OIETAI) die buitenlandse investeringen en FOREX-transacties moet vergemakkelijken en een juridisch kader heeft geschetst waarbinnen de betrekkingen tussen de overheid en buitenlandse investeerders gestalte krijgen. Volgens de wet mogen buitenlandse investeerders Iraanse ondernemingen oprichten en 100% van de aandelen bezitten.

Eigen vestiging in Iran
Het Iraanse kabinet heeft een uitvoeringsbesluit van de wet goedgekeurd die buitenlandse ondernemingen toestaat om vestigingen en vertegenwoordigingskantoren te openen in Iran. Volgens artikel 1 van het besluit mogen ondernemingen die beschouwd worden als rechtspersonen in hun land van oprichting vestigingen en vertegenwoordigingskantoren opzetten in Iran. Daarom kunnen buitenlandse ondernemingen nu direct investeren in alle gebieden waar activiteiten van particuliere ondernemingen zijn toegestaan. En ze kunnen investeren in alle sectoren in het kader van een maatschap, of terugkoop- en BOT-transacties, waarbij de vergoeding over geïnvesteerd vermogen en opgelopen winst afkomstig is van de economische resultaten van het project waarin is geïnvesteerd. Feitelijk kunnen buitenlandse ondernemingen investeren in alle sectoren behalve de wapen-, munitie- en nationale veiligheidssector.

Een dienstencentrum genaamd Investment, Economic & Technical Assistance maakt onderdeel uit van de organisatie. Bij dit centrum kunnen potentiële investeerders terecht voor de benodigde informatie en andere diensten met betrekking tot investeringsprojecten. Het centrum ondersteunt investeerders bij de eerste stappen op weg naar een succesvol project, zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen.

Alle vormen van kapitaal
Buitenlandse investeringen kunnen alle vormen van kapitaal omvatten, contanten of anderszins, waaronder converteerbare valuta overgemaakt naar Iran via het bankwezen of andere wijzen van overmaking geaccepteerd door de Iraanse Centrale Bank, installaties en machines, gereedschap en onderdelen, CKD-onderdelen en grond- en hulpstoffen, octrooirechten, know how, handelsmerken en -namen, gespecialiseerde diensten, overdraagbare dividenden van buitenlandse investeerders en al hetgeen verder is toegestaan en goedgekeurd door het Iraanse kabinet. Het doel van deze maatregelen is om investeerders aan te trekken voor de Iraanse markt, waarbij de overheid garant staat voor de terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag en het rendement daarop. Indien wetten of regeringsbesluiten bekend worden gemaakt die de uitvoering van goedgekeurde financiële overeenkomsten in het kader van de nieuwe wet verbieden of verhinderen, dan vergoedt de overheid de opgelopen verliezen tot maximaal het bedrag van de verschuldigde termijnen. Feitelijk hebben buitenlandse investeringen toegang tot meer rechten, bescherming en voorzieningen dan beschikbaar zijn voor binnenlandse investeringen.

Onteigening of nationalisering
De wet heeft de internationale normen inzake onteigening of nationalisering ten algemenen nutte op een niet-discriminerende manier toegepast, onder betaling van een passende vergoeding op basis van de effectieve waarde van de investering onmiddellijk vóór de onteigening. De investeerders mogen hun kapitaal geheel of gedeeltelijk overdragen aan binnenlandse investeerders en/of - na goedkeuring van het betreffende bestuur en de Minister van Economische Zaken en Financiën - aan andere buitenlandse investeerders, die de voormalige investeerder kunnen vervangen en/of een partner kunnen worden. Feitelijk gelden er geen beperkingen voor de buitenlandse investeerders als het gaat om de bedragen en vormen van investering, de verhouding en de afspraken die de partners onderling overeenkomen.

Als een investeerder niet op zoek is naar overheidsbescherming en -garanties, dan heeft hij niet eens een vergunning nodig om de markt te betreden. Investeerders kunnen - na aftrek van winstbelasting - hun oorspronkelijke kapitaal en de opgelopen winst, betalingen met betrekking tot de aflossing van de hoofdsom en gerelateerde kosten, overeenkomsten voor octrooirechten, know how, engineering en technische ondersteuning, handelsmerken en -namen, management en soortgelijke overeenkomsten in het kader van de betreffende buitenlandse investering overbrengen naar het buitenland.

Als er een 'meest begunstigde natie'-verdrag is tussen de Iraanse regering en de regering van het land waar de investeerder onderdaan van is, dan heeft de investeerder dus recht op dezelfde behandeling en voordelen.

Voor investeringen in vrijhandelszones zijn gewoonlijk meer voorzieningen en gelden minder beperkingen, ze zijn vaak aantrekkelijker voor de investeerders. Investeerders in de vrijhandelszone zijn voor een periode van 15 jaar vrijgesteld van winstbelasting.

Rechtsvormen
Vermeld moet worden dat in Iran hoofdzakelijk zaken worden gedaan via ondernemingen die kunnen worden ingeschreven bij het 'Ondernemingsregistratiekantoor'. De naamloze en besloten vennootschap zijn de meest voorkomende rechtsvormen in Iran. Deze ondernemingen kunnen eenvoudig worden ingeschreven, de aandelen kunnen worden overgedragen, en samenwerkingen kunnen worden aangegaan met andere Iraanse of niet-Iraanse partijen. Opgemerkt moet worden dat buitenlandse ingezetenen geen onroerend goed mogen aankopen in Iran; maar door dergelijke ondernemingen op te richten wordt het wel mogelijk om onroerend goed te verwerven. Eigenaren van dergelijke ondernemingen kunnen bedrijfskaarten aanvragen om de toegestane goederen in- en uit te voeren, in het bijzonder voor de invoer van goederen benodigd voor hun projecten. Bovendien mogen dergelijke ondernemingen buitenlanders in dienst nemen als managers en deskundigen.

Een van de problemen waarmee buitenlandse investeerders de afgelopen jaren werden geconfronteerd waren de financiële sancties tegen Iran. De meeste sancties zijn onlangs opgeheven. Dit maakt de weg vrij voor overmaking van gelden via het SWIFT-systeem.

Belastingtarieven
Een ander obstakel voor investeerders zijn de belastingtarieven van het gastland. De winstbelasting voor ondernemingen bedraagt 25% in Iran, ongeacht de behaalde winst. De inkomstenbelasting voor personen varieert tussen 10% en 50%, afhankelijk van het netto-inkomen. Enig deel van het buitenlandse kapitaal overgebracht naar Iran maar niet gebruikt, kan zonder enige inhouding of beperking worden overgemaakt, en de Iraanse Centrale Bank is verplicht de tegenwaarde van dit kapitaal in vreemde valuta beschikbaar te stellen aan buitenlandse investeerders.

Wat betreft visa, werkvergunningen en verblijfsvergunningen vraagt de OIETAI bij de betreffende uitvoerende organen visa, verblijfs- en werkvergunningen aan voor investeerders, managers en deskundigen betrokken bij buitenlandse investeringen, evenals voor hun gezinsleden, om te waarborgen dat de investeerders zeggenschap houden over het beheer van hun investeringen.

over de auteur

Mahmoud E. Tabrizi is oprichter en senior partner van M. Ebadi Tabrizi & Associates.

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45